วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

ความหมาย ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์และประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์

1. ความหมายและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
2. ยุคต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
3. ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์

4. ประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์
5. การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์